Passend Onderwijs

Er zijn leerlingen die een leerbeperking hebben of moeite hebben met bepaalde (studie)vaardigheden. Het beleid van het JFC is erop gericht om deze leerlingen aan te spreken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen.

Voor het Passend Onderwijs heeft het JFC een Onderwijsondersteuningsprofiel opgesteld. Dit profiel kunt u hier downloaden.

Wilt u uw zoon/dochter met (een) speciale ondersteuningsbehoefte(n) aanmelden op onze school, dan vragen wij u een afspraak te maken met de zorgcoördinator. In een gezamenlijk gesprek bespreken wij dan of onze school uw zoon/dochter kan bieden wat hij/zij nodig heeft.

Onze zorgcoördinatoren kunt u bereiken per mail of via 0342-491469:

Centrum voor jeugd en gezin

Sinds 1 januari 2015 valt de Jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In Barneveld neemt het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) een belangrijke plek in bij de Jeugdhulp. Er zijn door de gemeente gespreksvoerders Jeugd aangesteld. Zij werken vanuit het CJG. Zij denken mee bij vragen van ouders op het gebied van opvoeding en opgroeien. Deze gespreksvoerders Jeugd geven lichte opvoedondersteuning, kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk of andere vormen van hulp waar geen beschikking voor nodig is. Als er voor de gevraagde hulp wel een beschikking nodig is, voeren zij een gesprek, maken samen met u een ondersteuningsplan en geven de beschikking voor de gewenste hulp af. Ook met de huisartsen zijn afspraken gemaakt over Jeugdhulp.

De samenwerking met onderwijs is daarbij heel belangrijk. Soms is er rondom een kind op school zorg die zich ook thuis voordoet en omgekeerd. In zulke gevallen stemmen school en CJG met elkaar af. Wel geldt natuurlijk dat de school vooral kijkt naar de onderwijsdoelen en dat CJG zich richt op ondersteuning bij vragen die het kind en de context van het gezin betreffen.

Ook met de huisartsen in Barneveld zijn er afspraken gemaakt over samenwerking met CJG. Zij kunnen bij lichte problematiek, voor diagnostiek en voor inzet van jeugdhulp ook doorverwijzen naar CJG Barneveld.