Aanmelden op het JFC

De overstap van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs is een heel belangrijke. Met de informatie op deze pagina willen we de overstap naar onze school zo soepel mogelijk laten verlopen.

Ben je een groepsleerkracht die wil aanmelden? Kijk hier voor meer informatie.

Na groep 8 naar het JFC

Vanaf eind januari is het mogelijk om je aan te melden voor het JFC. Dat gaat via je basisschool. Aanmeldingen moeten begin maart binnen zijn. Daarna gaan wij, meestal in overleg met jouw juf of meester, kijken in welke soort brugklas jij een plek kunt krijgen. Dat kan een mavo/havo-, een havo/atheneum-, een atheneum- of een gymnasiumbrugklas zijn. Voor de meivakantie krijg je bericht of je bent toegelaten. Bij de plaatsing kijken we naar de scores die je op de basisschool hebt gehaald, hoe je werkhouding was en of er verder nog bijzonderheden zijn. Daarvoor kijken we naar dit document dat door de basisschool wordt ingevuld.

Als je bent toegelaten, word je ingedeeld in een brugklas. Je mag altijd een vriend of vriendin opgeven (op de aanmeldingskaart) bij wie je in de brugklas wilt komen. Als je ver(der) weg van school woont, kom je met meerdere kinderen uit jouw woonplaats in een klas (als je hetzelfde niveau- en plaatsingsadvies hebt gekregen).

De woensdag voor de zomervakantie kom je voor de eerste keer als nieuwe brugklasleerling van het JFC, naar onze school. Dan maak je kennis met je mentor en je nieuwe klasgenoten. Zo weet je al voor de zomervakantie bij wie je in de klas komt in het nieuwe schooljaar. De mentor maakt je al een klein beetje wegwijs in de school en vertelt wanneer je na de vakantie op school wordt verwacht.

Aanmelding

Aanmelding van brugklassers gaat via de basisscholen. Ouders van buiten de regio kunnen contact opnemen met de brugdecaan (brugdecaan@jfc.nl).
Aanmelding voor hogere leerjaren gaat via de afdelingsleider van het betreffende leerjaar.

De eisen van toelating tot enig leerjaar van de school worden vastgesteld door het bevoegd gezag met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Toelating

Bij de toelating tot onze school is het advies van de basisschool bepalend. De resultaten van het leerlingvolgsysteem (in ieder geval groep 6, 7 en 8) en de studiehouding spelen een zeer belangrijke rol bij de plaatsing in het soort brugklas. Op basis hiervan plaatsen wij de leerling in een mavo/havoklas, een havo/atheneumklas, een atheneumklas of een gymnasiumklas.Eind juni krijgen de leerlingen bericht op welk niveau ze geplaatst worden.

Van mavo-4 (vmbo-4 GT) naar havo-4

(de volgende toelatingseisen gelden bij overstap):

 

 1. Geen onvoldoendes op de vmbo eindlijst.
 2. Het gemiddelde van de examenvakken is minstens 6.8.
 3. Docenten geven een positief advies.
 4. Examen gedaan in wiskunde.
 5. Maximaal één nieuw vak in het havo 4-vakkenpakket.
  1. BSM, BEC, MW en O&O worden niet als nieuw vak aangemerkt.
  2. DU, FA, NA, SK en EC kunnen in principe niet als nieuw vak worden opgenomen.
 1. Eindcijfer voor wiskunde is minimaal 8,0 bij keus voor WB.

In overleg met de sectie wordt het ontbrekende vak zelfstandig bijgespijkerd m.b.v. een lespakket en wordt er voor wiskunde een "overbruggingssupplement" doorgewerkt.

Procedure

 1. voorlichting vindt plaats in vmbo-2 en 3 door de decaan
 2. informatieavond in januari voor potentiële overstappers vmbo naar havo
 3. leerling meldt zich - zo mogelijk voor 1 april - aan bij decaan havo.

Bij aanmelding inleveren:
a. Een ingevuld aanmeldformulier (1)
b. Een motivatiebrief (2)
c. Een recente cijferlijst
d. Een ingevuld havo-keuzeformulier

Wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, beslist de toelatingscommissie. De commissie bestaat uit de decaan mavo en havo, afdelingsleiders mavo en havo-4. Definitieve toelating vindt plaats uiterlijk na de uitslag van het 2e tijdvak.

(1) Geldt niet voor JFC-leerlingen.
(2) De korte motivatiebrief gaat over de volgende punten:

 • Wie ben je?
 • Wat is je schoolloopbaan tot nu toe?
 • Wat is je motivatie om havo te gaan doen?
 • Hoe denk je de havo succesvol te doorlopen?