Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt de school van de ouders op basis van vrijwilligheid een bijdrage in noodzakelijke kosten, waar geen vergoeding van de overheid tegenover staat. Deze ouderbijdrage bedraagt € 55,- per kind. Dit bedrag wordt jaarlijks geindexeerd. 

Het JFC streeft ernaar de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. In vergelijking met andere scholen is de ouderbijdrage dan ook relatief laag. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling van de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

Verantwoording ouderbijdrage

bijdrage buitenschoolse activiteiten€ 5
bijdrage identiteit: Bijbels, dagopeningen, vieringen€ 10
schoolverzekering voor risico tussen school en huis€ 3
muziekrechten en auteursrechten€ 3
bijdrage gebruik ICT (bijv. gebruik WiFi in pauzes)€ 10
multicourt (sportieve voorzieningen schoolplein)€ 2
bijdrage extra investeringen in onderwijsmateriaal en gebouw€ 7
bijdrage schone en veilige school (extra schoonmaak, extra conciërge)€ 10
bijdrage mediatheek€ 5
totaal€ 55

 
Naast bovengenoemde ouderbijdrage van € 55,- per kind, kan de school nog andere schoolkosten in rekening brengen bij de ouders. Deze kosten staan dan expliciet vermeld op de factuur bij de boekenlijst. Deze kosten betreffen bijvoorbeeld het gebruik van de Bosatlas, decanaat, kluishuur, laboratoriumjas en veiligheidsbril. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het leerjaar en de pakket-/profielkeuze van de leerling. Als er wordt afgeweken van wat op de factuur bij de boekenlijst staat, vindt vooraf communicatie plaats met de ouders.