Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt de school van de ouders op basis van vrijwilligheid een bijdrage in noodzakelijke kosten, waar geen vergoeding van de overheid tegenover staat. Deze ouderbijdrage bedraagt € 52,- per kind per schooljaar.

Het JFC streeft ernaar de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. In vergelijking met andere scholen is de ouderbijdrage dan ook relatief laag. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling van de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

De volgende zaken worden (voor een deel) betaald uit de ouderbijdrage:

  • excursies van leerlingen (meerdaagse excursies en vakexcursies);
  • consumpties bij examens;
  • leerlingenactiviteiten;
  • verzekeringspremies;
  • informatievoorziening aan ouders;
  • geschenken voor examenkandidaten;
  • culturele activiteiten;
  • introductiedagen klas 1, 2 en 3;
  • gebruik voorzieningen t.b.v. leerlingen, zoals: mediatheek, computergebruik, toiletvoorzieningen, oplaadpunt elektrische fietsen etc.          

Naast bovengenoemde ouderbijdrage van € 52,- per kind, kan de school nog andere schoolkosten in rekening brengen bij de ouders. Deze kosten staan dan expliciet vermeld op de factuur bij de boekenlijst. Deze kosten betreffen bijvoorbeeld het gebruik van de Bosatlas, decanaat, kluishuur, leerlingenpas, laboratoriumjas en veiligheidsbril. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het leerjaar en de pakket-/profielkeuze van de leerling. Als er wordt afgeweken van wat op de factuur bij de boekenlijst staat, vindt vooraf communicatie plaats met de ouders.